Organigramm - Shanghai

Assistant of CEO

Sunny Mao

Technical Director

Guo Hongjun


Purchase / Administration

Jin Zhang
Sunny Mao

Logistics

Sam Su
Zhu Ping
Chen Jianqing

Trademanager

Leo Li

Quality Assurance (QA)

Pan Xia


Quality Assurance (QA)

Pan Xia

Assistant QA Manager/ISO

Liu Xiao Mei


Supplier Quality Engineer (SQE)

Dang An Lin
Zhang Ke Nan
Lin Shao Wen

Goods Receipt (GR)

Yang Hong Yan
Zhan Xiao Yong